Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego sklep.konex.pl

 

 1. Informacje ogólne
 2. Sklep internetowy https://sklep.konex.pl oferuje swoim Klientom szeroką gamę plastikowych i drewnianych artykułów dla gospodarstwa domowego.
 3. Właścicielem marki i sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.konex.pl oraz prezentowanych tam rzeczy jest spółka KONEX Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 91-202), ul. Chłopska 5/9, posiadająca nr NIP: 7260001744, REGON: 004274088, KRS: 0000045244 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, w dalszej części regulaminu zwana Sklepem lub Firmą. Adres dla korespondencji elektronicznej to sklep@konex.pl.
 4. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia, wnioski, oświadczenia, opinie, zapytania lub inne informacje należy kierować pisemnie wyłączenie na adres wskazany w pkt. 2, kontaktując się pod numerem telefonu +48 42 652 46 01 lub drogą mailową na adres: sklep@konex.pl.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną w ramach w/w sklepu internetowego.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie https://sklep.konex.pl.
 7. Przedmiotem zamówienia dalej zwanych Zamówieniem w sklepie internetowym są rzeczy zwane dalej Towarem umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie Sklepu internetowego.
 8. Kupującym (Klientem) jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skorzystała z usługi w ramach Sklepu internetowego.
 9. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, którym posługuje się Kupujący, minimalnych wymagań technicznych tj. dostępu do Internetu oraz przeglądarki internetowej.
 10. Korzystanie ze strony internetowej Firmy przez osoby fizyczne jest dozwolone wyłącznie dla tych, które w dacie skorzystania z usługi Sklepu mają ukończone 18 lat.
 11. Obsługa Sklepu Internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 12. Skorzystanie z usług Sklepu internetowego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku.
 14. Zamawianie i korzystanie ze sklepu internetowego
 15. Utworzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga od Klienta dokonania nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja ma charakter opcjonalny. Kupujący może korzystać z usługi Sklepu internetowego bez jej dokonania.
 16. Kupujący, chcąc dokonać rejestracji, winien za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wejść na stronę https://sklep.konex.pl i wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce Zarejestruj się. Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu Sklepu oraz podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 6. Późniejsze logowanie do Konta Klienta odbywa się poprzez użycie Nazwy Użytkownika i Hasła.
 17. Aby dokonać zakupu lub zamówienia towaru dostępnego ze Sklepu, Klient winien wejść na stronę sklepu, a następnie może dokonać wyboru prezentowanego towaru oraz kliknąć w pole oznaczone Dodaj do koszyka. Po podjęciu decyzji o wielkości zamówienia, Kupujący potwierdza złożone zamówienie klikając w pole Zamawiam, oraz podając dane osobowe wskazane w pkt. 6. Kliknięcie w pole Zamawiam (w ostatnim etapie składania zamówienia- Sprawdź i zamów) powoduje zawarcie umowy. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klienta, jest on o tym fakcie niezwłocznie informowany. Wówczas Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, zrealizowane w późniejszym terminie czy w całości anulowane, poprzez odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconych kwot, jeśli Klient dokonał wcześniej zapłaty, lub wyboru innego Towaru.
 18. Po złożeniu zamówienia zgodnie z pkt 3, Klient otrzyma od Sklepu potwierdzenie złożenia zamówienia z istotnymi informacjami, na wskazany przez niego adres e-mail.
 19. Jeżeli Klient wyrazi chęć zakupu towaru aktualnie niedostępnego, to może on dokonać jego indywidualnego zamówienia poprzez kontakt ze Sklepem drogą mailową na adres sklep@konex.pllub telefonicznie +48 42 652 46 01.
 20. Klient przy dokonywaniu Rejestracji lub jako niezarejestrowany użytkownik, każdorazowo przy składaniu zamówienia, zobowiązany jest do wskazania danych osobowych, adresu, na jaki towar ma zostać wysłany, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Nieprecyzyjne lub niepoprawne podanie w/w danych przez Kupującego nie będzie traktowane jako niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie umowy przez Sklep.
 21. Zamówienia w systemie internetowym sklepu można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, poprzez stronę internetową: https://sklep.konex.pl. Zamówienie złożone w dni powszednie po godzinie 12:00 lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, będzie odpowiednio realizowane przez Sklep następnego dnia lub w pierwszym przypadającym dniu roboczym.
 22. Zamówienia potwierdzane są drogą e-mailową najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.
 23. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w terminie podanym przy składaniu zamówienia, liczonym od momentu dokonania zapłaty i uznania rachunku bankowego Sklepu, z zastrzeżeniem pkt 7. Do czasu realizacji przez Sklep zamówienia nie wlicza się czasu dostawy towaru, którego okres uzależniony jest od wybranego sposobu przesyłki. Dostawa produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty przesyłki obciążają Klienta i są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. Kupujący samodzielnie dokonuje wyboru jednego z dostępnych sposobów dostawy.
 24. Koszty dostawy zamówienia, którego wartość po uwzględnieniu wszystkich przysługujących Klientowi rabatów przekracza kwotę 89,99 zł brutto pokrywa Sklep, wyłącznie w przypadku dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z wyjątkiem płatności za pobraniem.
 25. Po skompletowaniu zamówienia, towar dostarczany jest do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Każdej przesyłce nadawany jest indywidualny numer, umożliwiający śledzenie przesyłki na stronie firmy kurierskiej. Numer ten jest przekazywany Kupującemu drogą e-mail niezwłocznie po nadaniu przesyłki
 26. W przypadku, gdy Klient dokonuje zamówienia indywidualnego opisanego w pkt 5, termin jego realizacji i cena są każdorazowo indywidualnie ustalane przez strony umowy w formie pisemnej.

III. Ceny i płatność

 1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych. Całkowita wartość złożonego przez Klienta zamówienia obejmuje: cenę towaru, koszty jego przesyłki oraz opłaty dodatkowe wskazane w pkt 2.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, i poza przesłankami zawartymi w § 4 nie podlega zmianom, negocjacjom lub obniżeniu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Każda usługa wykonana przez Sklep dokumentowana jest dowodem sprzedaży/paragonem fiskalnym lub na życzenie Kupującego fakturą VAT, załączanymi do przesłanego towaru. Klient dokonuje wyboru dowodu zakupu po zaznaczeniu odpowiedniej opcji na zamówieniu.
 4. Płatność następuje przy użyciu jednej z wybranych przez Klienta form:

- przelew na rachunek bankowy KONEX Sp. z o.o., ul. Chłopska 5/9, 91-202 Łódź, o numerze

ALIOR BANK 72 2490 0005 0000 4600 7480 4463,
- płatność elektroniczna,
- płatność za pobraniem.

 

 

 

 1. Promocje, wyprzedaże, rabaty
 2. W ramach działań marketingowych Sklep może przeprowadzać sezonowe lub okolicznościowe wyprzedaże, promocje oraz udzielać rabatów.
 3. Każdy towar objęty działaniami opisanymi w pkt 1 jest dokładnie oznaczony na stronie sklepu.
 4. Promocje, wyprzedaże oraz udzielone rabaty nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z wyraźnie wskazanych postanowień promocji, wyprzedaży, udzielonego rabatu.
 5. Ograniczenie dostępu do sklepu internetowego
 6. Firma zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu lub pozbawienia Klienta prawa do dokonywania zamówień w sklepie internetowym, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:

- składając zamówienie podał nieaktualne, nieprawdziwe lub niezgodne z prawdą dane umożliwiające realizację zamówienia przez Sklep,
- naruszył przy dokonywaniu zamówienia prawa podmiotów trzecich lub dopuścił się względem Sklepu, jej pracowników lub podmiotów trzecich, zachowań powszechnie uznanych za nieakceptowane, niezgodne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami i zwyczajami handlowymi.

 1. Odstąpienie od umowy
 2. Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania całości zamówienia, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane zarówno listem poleconym na adres Spółki wskazany w I. pkt. 3 Regulaminu, drogą e-mail na adres: sklep@konex.pl, bądź jednocześnie ze zwracanym produktem na ten sam adres Spółki wskazany w I. pkt.3 Regulaminu. 
 6. W przypadku nie zwrócenia towaru jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Klient ponosi ryzyko i bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem zapłaconych kwot w celu oceny, czy zwracany towar nie został uszkodzony i czy nie stracił swojej wartości.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep potwierdzi niezwłocznie na piśmie lub drogą e-mail dokonany zwrot wzajemnych świadczeń.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, wszystkie zapłacone kwoty zostaną Klientowi przekazane przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Kupujący może zgodzić się na inne rozwiązanie przekazania mu należności. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sklep.
 11. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztów zwrotu towaru.
 12. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak dokonania zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub, gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Ponadto, Sklep nie ponosi odpowiedzialności, za przekazanie przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy, wskazane w VI. pkt 1 jest wyłączone w przypadku, gdy:
  - przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  - zgodnie z prawem, Sklep może odstąpić od umowy, jeżeli produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie i zwróci wszelkie dokonane płatności.

VII. Reklamacje (Rękojmia za wady)

 1. Przedmiotem sprzedaży jest towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Klient ma obowiązek ocenienia stanu przesyłki, towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Dostawcę i w jego obecności. W przypadku zauważenia uszkodzeń przesyłki, należy sporządzić protokół reklamacyjny z Kurierem dostarczającym przesyłkę i niezwłocznie przesłać jego kopię do Sprzedającego przesyłką poleconą na adres: 

KONEX Sp. z o.o.
ul. Chłopska 5/9
91-202 Łódź

bądź pocztą elektroniczną na adres: sklep@konex.pl.

 

 1. Jeżeli zakupiony towar okazał się niezgodny z zawartą umową klient ma prawo do złożenia reklamacji. Podstawą jej przyjęcia jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego listem poleconym na adres Spółki wskazany w I. pkt. 3, bądź pocztą elektroniczną na adres: sklep@konex.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis uszkodzeń/ wady, okoliczność ich zaistnienia oraz, jeśli to możliwe, zdjęcia. Dodatkowo klient powinien podać adres, na który Sprzedający ma przysłać kuriera po odbiór reklamowanej przesyłki, oczekiwany sposób rozliczenia reklamacji oraz nr konta bakowego dla ewentualnego zwrotu płatności. Przesyłka zwrotna powinna być zapakowana tak, aby produkt nie uległ dalszym uszkodzeniom. Do przesyłki powinny zostać dołączone wszystkie elementy, z którymi produkt został dostarczony przez Sprzedającego.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
 3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. 
 4. Zgłoszenie reklamacyjne winno nastąpić pisemnie.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta: Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana lub naprawa jest niemożliwa zostanie zwrócona Klientowi pełna kwota za reklamowany produkt.
 6. Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe Dostawcy, powinien zgłosić ten fakt Dostawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia lub odebrania przesyłki, sporządzając protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia oraz zachowując oryginalne opakowanie.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem zapłaconej kwoty w celu oceny zasadności reklamacji
 8. Wszelkie inne zastrzeżenia, reklamacje, opinie w zakresie technicznej, teleinformatycznej strony działania sklepu internetowego należy kierować telefonicznie, pisemnie na adres Spółki wskazany w I. pkt 3 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@konex.pl. Sklep w terminie 14 dni od daty zgłoszenia dokona rozpatrzenia zgłoszenia oraz poinformuje o tym zgłaszającego.

VIII. Polityka prywatności, pliki cookies

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r. poz. 833.) sklep.konex.pl - zwany dalej jako Sklep i jego witryna chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie działalności.
 2. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 w/w ustawy, podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe podczas rejestracji w Sklepie, są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażono zgodę. W przypadku nie przekazania danych niezbędnych do realizacji zamówienia i braku zgody Klienta na ich przetwarzanie, nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia.
 3. Klient ma prawo do aktualizowania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych w każdej chwili. Może to zrobić samodzielnie lub korzystając z pomocy pracowników Sklepu, której chętnie udzielą.
 4. Firma KONEX sp. z o.o. przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Zapewnia, by dane osobowe Kupującego były bezpieczne i dba sukcesywnie o wzrost poziomu ochrony.
 5. Administratorem danych osobowych sklep.konex.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie ochrony danych osobowych Klienta jest:

KONEX Sp. z o.o.
ul. Chłopska 5/9
91-202 Łódź
NIP: 726 000 17 44
REGON: 004274088
KRS: 0000045244
Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 1. Firma pozyskuje następujące dane o Kliencie:

-Dane zbierane podczas rejestracji

Korzystanie z niektórych funkcji Sklepu wymaga zarejestrowania się. W trakcie rejestracji Klient zostanie zapytany o adres e-mail oraz hasło, które będzie używane w naszym serwisie internetowym.


-Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim zostanie dokonana transakcja zakupu towaru w naszym sklepie, Kupujący zostanie zapytany o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

- Dane zbierane automatycznie

W trakcie wizyty Klienta w Sklepie internetowym, automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, m.in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

- Dane zbierane, gdy Klient kontaktuje się z Firmą

Podczas kontaktowania się z obsługą Sklepu za pośrednictwem strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. Przekazane do Firmy zostają dane osobowe Klienta, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 1. Zebrane przez Firmę dane osobowe w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyłączeniem przekazania danych wybranemu przewoźnikowi dostarczającemu towar do Klienta. Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych o swoich użytkownikach firmom zewnętrznym.
  Dane zbierane w trakcie dokonywania transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Kupującego pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia jego karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli chcemy dokonać zakupu.
  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Kupującego.
  W przypadku kontroli GIODO, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub wówczas, gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. W razie dokonania transakcji zakupu towaru, Kupujący może otrzymać od Sklepu powiadomienie e-mail dotyczące jego transakcji. Obsługa Sklepu może również kontaktować się telefonicznie, jeżeli będzie miała do przekazania ważne informacje dotyczące tej transakcji.
 3. Po zalogowaniu się do serwisu Klient może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe. Te dane zbierane są podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 4. Sklep internetowy może wykorzystywać pliki „cookies”, które służą do identyfikacji przeglądarki Klienta w trakcie korzystania ze strony Sklepu, aby wiedzieć, jaką stronę wyświetlić. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 6. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt w Sklepie lub znajdującego się w menu w dolnej części strony.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikają wyłącznie z indywidualnych parametrów sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. kolor, proporcje itp.) i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 3. Wszystkie prezentowane na stronach Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna i konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem, będącym zgodnie z art. 22 (1) k.c. będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia- przez właściwy sąd powszechny, ze względu na siedzibę Sklepu.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego i prawa telekomunikacyjnego. W przypadku, gdy przepisy wskazanych ustaw są korzystniejsze od postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy tych ustaw.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r., nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl