Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego sklep.konex.pl

 

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Konex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Chłopskiej 5/9, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem sklep.konex.pl.

II. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
adres e-mail:
adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych Konex sp. z o.o., ul. Chłopska 5/9, 91-202 Łódź.

III. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie internetowym sklep.konex.pl.

IV. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest konieczność wykonania umowy lub konieczność podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego sklep.konex.pl,
2) zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
3) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację,
4) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
5) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu internetowego sklep.konex.pl, którym jest:
1) zapewnienie obsługi usług płatniczych,
2) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
3) obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
4) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
5) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

V. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
1) Imię,
2) Nazwisko,
3) Adres do wysyłki,
4) Adres email,
5) Numer telefonu (opcjonalnie),
6) NIP (w przypadku firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu internetowego sklep.konex.pl.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

VI. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
1) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
2) w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
- Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Konex sp. z o.o.,
- cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
- zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
- Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
- zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
- Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń,
- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
4) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

VIII. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy firmie kurierskiej dla realizacji wysyłki oraz firmie obsługującej płatności elektroniczne, a także możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

IX. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

X. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w żadnej formie profilowania), w związku z czym nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację.

XI. Jak dbamy o Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
7) zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem,
8) szyfrowane certyfikatem SSL podczas transmisji danych,
9) dostępne jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

XII. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 2019-11-01.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl